Kuljettajan ohjeet

Kiertotaloushankkeet

Westenergyn strategisena tavoitteena on edistää kiertotalouden ja hiilineutraalin energiantuotannon kehitystä.

VISIONA HIILINEUTRAALI ENERGIANTUOTANTO

Westenergy Oy, CPC Finland Oy ja Prime Capital AG ovat solmineet aiesopimuksen täyden mittakaavan hiilidioksidin talteenottolaitoksen kehittämiseksi, rakentamiseksi ja operoimiseksi. Valmistuttuaan projekti on ensimmäisiä tämän mittaluokan laitoksia maailmassa. Talteenottolaitos vähentää merkittävästi Westenergyn nykyisen laitoksen hiilijalanjälkeä ja tarjoaa luotettavan hiilidioksidin lähteen CPC:n ja Prime Capitalin yhdessä omistaman Koppö Energian suurelle Kristiinankaupungin power-to-x-hankkeelle hiilineutraalin synteettisen metaanin valmistamiseksi. Projektilla on vahva vaikutus kestävän kiertotalouden kehitykseen Suomessa ja se mahdollistaa aiemmin vapautuneen hiilidioksidin uudelleenkäytön teollisessa mittakaavassa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt päätöksen energiainvestointituen myöntämisestä hankkeelle. Tukiosuus on suuruudeltaan 20 miljoonaa euroa.

Käyttöönoton jälkeen uusi laitosyksikkö pystyy käytännössä ottamaan täysimääräisesti talteen Westenergyn savukaasujen hiilidioksidin. Tästä määrästä noin 150 000 tonnia nesteytettyä CO2:ta toimitetaan vuosittain synteettisten polttoaineiden valmistukseen. Määrä vastaa noin 20 000 henkilön vuotuisia hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi vuosittain yli 30 000 tonnia hiilidioksidia hyödynnetään Westenergyn toimesta pysyvästi hiiltä sitovien tuotteiden valmistuksen, mikä edistää entisestään uuden hiilen kierrätykseen perustuvan teollisuuden syntymistä Vaasan seudulle.

Kestävyys ja päästöttömyys ovat Westenergyn strategian keskiössä ja tärkeitä tavoitteita myös omistajayhtiöille, liikekumppaneille ja koko Vaasan seudulle. Alansa huippua edustava hiilidioksidin talteenottolaitos varmistaa, että Westenergyn jäte-energialaitos edustaa myös tulevaisuudessa kaikkein edistyneintä teknologiaa.

Hankkeen suunnittelu on edennyt jo pitkälle ja laitos on määrä ottaa käyttöön vuonna 2026.

 

VISIONA EDELLÄKÄVIJÄN ASEMA MATERIAALIEN HYÖDYNTÄMISESSÄ

Westenergy on merkittävien materiaalivirtojen leikkauspisteessä ja koska olemme jo onnistuneesti edistäneet kiertotaloutta esimerkiksi tuhkiemme hyötykäytöllä maanrakennuksessa, kiertotalouden ekosysteemien kehittäminen on meille luonnollinen strateginen valinta.

Westenergyn resurssit ovat olleet mukana luomassa yritysten verkostoa, jossa ideat, tuotteet ja materiaalit kiertävät. Alkusysäyksenä tälle visiolle rakensimme VEBIC:in johtamassa ja Business Finlandin rahoittamassa CEE4WES-hankeeessa tiekartan jäte-energiayhtiöiden kasvavan kiertotalousekosysteemin tarpeisiin tunnistamalla parhaat mahdollisuudet uusille vientiliiketoiminnan innovaatioille. Hanke toimi maakunta- ja aluerajat ylittävänä runkona tulevaisuuden kiertotalousyrityksille, jotka rakentavat kasvua ja työllisyyttä materiaalitehokkuudesta. Näin varmistamme, että arvoketjumme vastaavat myös 2020-luvun yhteiskunnan tarpeisiin ja voimme tulevaisuudessakin pitää arvolupauksemme omistajillemme.

 

VISIONA BIOKAASUVETOINEN LOGISTIIKKA

Haluamme edistää biokaasun tuotantoa, sen käytön lisääntymistä ja jakeluverkon laajentumista koko toiminta-alueellamme. Näin luomme edellytykset sille, että tulevaisuudessa myös Westenergyn toimintaan liittyvä logistiikka käyttää päästötöntä kotimaista energiaa fossiilisten polttoaineiden sijaan. Mielenkiintoisena sivujuonteena biokaasun aseman vahvistumiselle on mahdollisuus hyödyntää sitä apupolttoaineena laitoksessamme.

Biokaasurintamalla valmisteltiin vuonna 2019 EAKR-rahoitteista Pohjanmaan liiton hanketta, jossa Westenergy yhdessä muiden muassa Stormossenin, Wasalinen ja Wärtsilän kanssa oli ratkaisemassa niitä teknistaloudellisia ongelmia, jotka vielä hidastavat biokaasun yleistymistä liikennepolttoaineena.

 

Tavoitteena hiilineutraali energiantuotanto 2030-luvun alkuun mennessä.