Kuljettajan ohjeet

Kiertotaloushankkeet

Westenergyn strategisena tavoitteena on edistää kiertotalouden kehitystä.

Westenergy ja VEBIC (Vaasa Energy Business Innovation Centre) ovat käynnistäneet tutkimushankkeiden kokonaisuuden, jonka puitteissa tutkitaan jäte-energialaitosten uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja etsitään ratkaisuja alan kehityshaasteisiin. Hankkeet tähtäävät Westenergyn ydintoiminnan kehittämiseen sekä uusien kiertotalousmahdollisuuksien rakentamiseen. Hankkeessa pyritään myös tunnistamaan Westenergyn nykyisten kumppaneiden lisäksi uusia toimijoita, joiden kanssa näitä kehitysideoita voidaan viedä eteenpäin.

 

VISIONA HIILINEUTRAALI ENERGIANTUOTANTO

Westenergyn tavoitteena on olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä, jo ennen kansallista määräaikaa vuonna 2035. Tavoitteen toteutuminen edellyttää, että laitoksen savukaasujen sisältämä hiilidioksidi otetaan talteen. Lisäksi meidän on löydettävä tehokkaimmat ja kannattavimmat tekniikat hiilidioksidin talteenotolle sekä kumppaneita, joiden avulla hiili saadaan kiertämään kestävästi.

Hiilidioksidin talteenoton teknologiaa on kehitetty jo vuosikymmenten ajan, ja käynnissä on useita pilottitutkimuksia eri puolilla maailmaa. Toistaiseksi eri ratkaisujen korkea hinta on ollut esteenä hiilidioksidin talteenottoteknologioiden laajamittaiselle käyttöönotolle, mutta useat Euroopan maat ovat kiihdyttäneet tutkimus- ja kehitystyötään kannattavien ratkaisujen luomiseksi. Suomi ei saa jäädä jälkeen tässä kehityksessä, ja uskomme, että voimme olla mukana kannustamassa hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen kehitystä.

VISIONA EDELLÄKÄVIJÄN ASEMA MATERIAALIEN HYÖDYNTÄMISESSÄ

Kiertotalous on ollut Westenergyn toiminnan lähtökohta yhtiön perustamisesta alkaen. Yhtiön toimintamalli on rakennettu siten, että jätteen sisältämän energian lisäksi prosessissa muodostuva tuhka sekä sen sisältämä metalli ohjataan hyötykäyttöön. Näin pystytään säästämään neitseellisiä raaka-aineita ja vähentämään ympäristön kuormitusta.

Haluamme viedä materiaalien hyödyntämisen vielä pidemmälle ja pyrimme luomaan jatkokehityksen avulla tuotteita myös niistä materiaaleista, joita vielä tänä päivänä ei pystytä hyödyntämään. Tutkimushankkeessa kartoitetaankin mahdollisuuksia esimerkiksi suolojen ja harvinaisten maametallien erottelemiseksi laitoksen lentotuhkasta.

Visiomme on, että vuoteen 2030 mennessä paitsi materiaalit, myös energia, vesi ja hiilidioksidi pystytään hyödyntämään. Tämä työ on ratkaisevassa asemassa Suomen toteuttaessa kansallisia kiertotaloustavoitteitaan. Westenergy kumppaneineen pyrkii luomaan materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden ekosysteemin koko toiminta-alueelle, joka kattaa suuren osan läntisestä Suomesta.

VISIONA BIOKAASUVETOINEN LOGISTIIKKA

Ilmastonmuutoksen myötä liikenteen hiilidioksidipäästöihin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota, ja ajoneuvojen käyttövoimassa on parhaillaan käynnissä muutos ympäristöystävällisempään suuntaan. Suomi on verrattain harvaan asuttu maa, ja logistiikka tulee tarvitsemaan kumipyöriä myös tulevaisuudessa, niin myös Westenergyn tapauksessa.

Westenergyn toiminta-alue ulottuu aina Siikalatvasta Forssaan asti, joten päästöttömille kuljetuksille on ilmeinen tarve. Kotimaiset biopolttoaineet ovat tärkeässä roolissa liikennepäästöjen vähentämisessä, mutta markkinoiden synty vaatii vetureita. Westenergy tavoittelee biokaasuhankkeellaan juuri tällaisen veturin asemaa uutta suomalaista liikenneratkaisua luodessa. Kun edistämme biokaasun tuotannon ja jakelun kasvua toiminta-alueellamme, luomme edellytykset siihen, että tulevaisuudessa myös omaan toimintaamme liittyvä logistiikka käyttää puhdasta kotimaista energiaa.

Tavoitteena hiilineutraali energiantuotanto 2020-luvun loppuun mennessä.