Kuljettajan ohjeet

Kiertotaloushankkeet

Westenergyn strategisena tavoitteena on edistää kiertotalouden kehitystä.

Westenergy ja VEBIC (Vaasa Energy Business Innovation Centre) ovat käynnistäneet tutkimushankkeiden kokonaisuuden, jonka puitteissa tutkitaan jäte-energialaitosten uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja etsitään ratkaisuja alan kehityshaasteisiin. Hankkeet tähtäävät Westenergyn ydintoiminnan kehittämiseen sekä uusien kiertotalousmahdollisuuksien rakentamiseen. Hankkeissa pyritään myös tunnistamaan Westenergyn nykyisten kumppaneiden lisäksi uusia toimijoita, joiden kanssa näitä kehitysideoita voidaan viedä eteenpäin.

 

VISIONA HIILINEUTRAALI ENERGIANTUOTANTO

Hiilineutraalin energiantuotannon toteutuminen vaatii oikeanlaisen toimintaympäristön, vankan liiketoimintamallin sekä mittavia teknologisia investointeja. Hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen ja varastointi (Carbon Capture, Usage and Storage l. CCUS) voivat mahdollistaa teollisen hiilinielun rakentamisen, sillä yhdyskuntajätteen hiilestä suurin osa on peräisin biologisista lähteistä. Nämä negatiiviset päästöt saattavat siis hiilidioksidista valmistettavien tuotteiden ohella olla kannattava tulevaisuuden tulonlähde. Edellytykset on kuitenkin luotava ensin, ja sitä teemme yhteistyössä Vaasan Yliopiston innovaatioalusta VEBIC:in kanssa TEM:in myöntämän tuen turvin.

Koko 2020-luvun kestävä hankkeeseen kuuluu laitoksemme prosessiin parhaiten soveltuvien tekniikoiden selvittäminen muun muassa simulaatioiden avulla, hiilidioksidin varastoinnin ja hyötykäytön ratkaisujen kartoittaminen sekä kontaktien luominen alan kehittyneimpiin edelläkävijöihin.  Monet teollisuus- ja energialaitokset Euroopassa ja maailmalla ottavat jo talteen hiilidioksidia eri teknologioilla. Tahdomme mahdollistaa niin pilottilaitosten kuin kannattavien teollisten ratkaisujenkin toteuttamisen myös Suomessa.

Vuonna 2020 hankkeessa oli tarkoituksena vierailla useissa laitoksissa tutustumassa jo käytössä oleviin järjestelmiin ja ehdimmekin tehdä yhden vierailun. Loput vierailut jouduimme perumaan koronan leviämisen vuoksi. Muuttuneet suunnitelmat hidastivat toteutusta, mutta pääsimme eteenpäin projektissa siitä huolimatta ja suurin edistysaskel vuonna 2020 projektissa olivat eri ratkaisujen simuloinnit.  Simuloinnin tarkoituksena oli käydä läpi Westenergyn laitosratkaisuun sopivia CCUS-tekniikan toteutuksia, joita tällä hetkellä markkinoilla on tarjolla. Simulointien toteuttamiseen valittiin ARFY useamman palvelutarjoajan joukosta.

ARFYn selvitys sisälsi läpikäynnin niin Westenergyn nykyisestä laitosratkaisusta kuin olemassa olevien ratkaisujen sopivuudesta nykyiseen malliin. Mahdollisia tekniikoita, joita Westenergyllä voitaisiin hiilidioksidin talteenotossa käyttää, löydettiin neljä. Tekniikoiden jaottelu perustuu siihen, missä vaiheessa laitoksen prosesssia hiilidioksidin talteenotto tapahtuu sekä käytettyihin lisäaineisiin.  Simulointien avulla pystytään selventämään keskittymistä tiettyyn tekniikkaan, joka sopii juuri Westenergyn laitosratkaisuun.

VISIONA EDELLÄKÄVIJÄN ASEMA MATERIAALIEN HYÖDYNTÄMISESSÄ

Westenergy on merkittävien materiaalivirtojen leikkauspisteessä ja koska olemme jo onnistuneesti edistäneet kiertotaloutta esimerkiksi tuhkiemme hyötykäytöllä maanrakennuksessa, kiertotalouden ekosysteemien kehittäminen on meille luonnollinen strateginen valinta.

Westenergyn resurssit ovat siis mukana luomassa yritysten verkostoa, jossa ideat, tuotteet ja materiaalit kiertävät. Alkusysäyksenä tälle visiolle rakennetaan VEBIC:in johtamassa ja Business Finlandin rahoittamassa CEE4WES-hankeeessa tiekartta jäte-energiayhtiöiden kasvavan kiertotalousekosysteemin tarpeisiin tunnistamalla parhaat mahdollisuudet uusille vientiliiketoiminnan innovaatioille. Hanke toimii siis maakunta- ja aluerajat ylittävänä runkona tulevaisuuden kiertotalousyrityksille, jotka rakentavat kasvua ja työllisyyttä materiaalitehokkuudesta. Näin varmistamme, että arvoketjumme vastaavat myös 2020-luvun yhteiskunnan tarpeisiin ja voimme tulevaisuudessakin pitää arvolupauksemme omistajillemme.

VISIONA BIOKAASUVETOINEN LOGISTIIKKA

Haluamme edistää biokaasun tuotantoa, sen käytön lisääntymistä ja jakeluverkon laajentumista koko toiminta-alueellamme. Näin luomme edellytykset sille, että tulevaisuudessa myös Westenergyn toimintaan liittyvä logistiikka käyttää päästötöntä kotimaista energiaa fossiilisten polttoaineiden sijaan. Mielenkiintoisena sivujuonteena biokaasun aseman vahvistumiselle on mahdollisuus hyödyntää sitä apupolttoaineena laitoksessamme.

Biokaasurintamalla valmisteltiin vuonna 2019 EAKR-rahoitteista Pohjanmaan liiton hanketta, jossa Westenergy yhdessä muiden muassa Stormossenin, Wasalinen ja Wärtsilän kanssa ratkaisee niitä teknistaloudellisia ongelmia, jotka vielä hidastavat biokaasun yleistymistä liikennepolttoaineena. Hanke käynnistyy keväällä 2020.

Tavoitteena hiilineutraali energiantuotanto 2020-luvun loppuun mennessä.