Kuljettajan ohjeet

EnergySampo CCU-hanke: Synteettisen metaanin tuotanto käynnistymässä Westenergyllä 2025

Westenergy on käynnistänyt hankkeen uuden sukupolven nesteytetyn synteettisen metaanin (LSNG) tuotantolaitoksen toteuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä osana Vaasan seudun energiaklusterin EnergySampo-ekosysteemiyhteistyötä. EnergySampo CCU on seuraava askel matkalla kohti ilmastopositiivista jäte-energiaa ja uusia sektorikytkentöjä.

Vaasan seudun energiaklusterin menestyksekkään EnergySampo-ekosysteemiyhteistyön seuraavana vaiheena on suunnitteilla uuden sukupolven synteettisen metaanin (LSNG) tuotantolaitos Westenergyn jäte-energialaitokselle Mustasaareen. Hankkeelle haetaan parhaillaan rahoitusta ja sen varmistuttua laitos on tarkoitus rakentaa vuosina 2023–2025. EnergySampo CCU-hanke tukee Suomen matkaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta EU:n ”Fit for 55” -tavoitteiden mukaisesti, edistää irtikytkentää fossiilisista polttoaineista ja on keskeinen osa alueen hiilinegatiivisen kaukolämmön ratkaisua.

 

CCU (carbon capture and utilization) tarkoittaa hiilidioksidin talteenottoa ja hyötykäyttöä, joka onkin keskeinen osa uuden laitoksen konseptia. Synteettisen metaanin valmistamiseksi toteutetaan innovatiivinen modulaarinen laitoskokonaisuus, joka koostuu neljästä pääprosessista; hiilidioksidin talteenotosta Westenergyn laitoksen savukaasusta, vedyn tuotannosta elektrolyysin avulla, vedyn ja hiilidioksidin yhdistämisestä synteettiseksi metaaniksi metanointiprosessissa, sekä synteettisen metaanin nesteytyksestä liikennepolttoaineeksi. Tuotantoprosessi hyödyntää uusiutuvaa tuulisähköä.

 

Tulevan laitoksen tuotantokapasiteetti on 7300 tonnia LSNG:tä vuodessa (112 GWh), mikä riittäisi liki 500:n rekan, tuhannen kuorma-auton tai jopa kahden Merenkurkussa Vaasan ja Uumajan väliä purjehtivan matkustaja-autolautan vuotuisiin tarpeisiin. Lisäksi sivutuotteena syntyy lämpöä, joka hyödynnetään kaukolämmöntuotannossa ja Westenergyn fossiiliset hiilidioksidipäästöt alenevat liki neljänneksen. LSNG:n siirrossa ja jakelussa hyödynnetään jo olemassa olevaa maa- ja biokaasun jakeluverkostoa, jolloin metaaniin sidottu vihreä vety saadaan tehokkaaseen hyötykäyttöön.

 

EU:ssa on asetettu tavoitteeksi yli 40 GW:n elektrolyyserikapasiteetti vuoteen 2030 mennessä ja tämä tavoite nousee edelleen vihreän vedyn investointien lisääntyessä. Energiatiheä synteettinen metaani toimiikin erinomaisena ratkaisuna vedyn varastointiin ja hyödyntämiseen jo olemassa olevan kaasuinfrastruktuurin ansiosta. Fossiilisen maakaasun korvaamisessa synteettisillä kaasupolttoaineilla on merkittävä rooli seuraavina vuosikymmeninä energiantuotannon ja liikenteen piirissä.

 

EnergySampo on globaaleilla energia-alan vientimarkkinoilla toimivien suomalaisten yhtiöiden perustama yhteistyö- ja kehitysalusta uusien ekosysteemitason energiaratkaisujen mahdollistamiseksi. CCU-hanke onkin Vaasan seudun keskeisten vientiyritysten yhteinen ponnistus uuden sukupolven vähäpäästöisten hiilidioksidin talteenoton ja power-to-gas-tekniikan toteuttamiseksi. LSNG-laitos toimii tulevaisuudessa testialustana ja käyntikorttina globaaleilla markkinoilla, joilla vientipotentiaali lasketaan sadoissa miljoonissa ja miljardeissa euroissa. Modulaarinen ja skaalautuva ratkaisu edistää seudun yritysten vientiä sekä kokonaisratkaisujen että yksittäisten teknologioiden osalta ja mahdollistaa Westenergyn talteenoton laajentamisen tulevaisuudessa.

 

EnergySampo CCU-konsortiota johtaa Westenergy Oy ja siihen kuuluu muun muassa useita EnergySammon keskeisiä kumppaniyrityksiä, kuten Oy Danfoss Ab, EPV Energia Oy, Ab Stormossen Oy, Vaasan Sähkö Oy, WOIMA Finland Oy sekä Wärtsilä Finland Oy. Hankkeen teknistaloudellisen suunnittelun konsulttina toimii AFRY Finland Oy ja konsortiota avustaa teknologiakeskus Merinova.

 

Westenergy Oy:n toimitusjohtaja Olli Alhoniemen mukaan EnergySampo CCU-hanke on erinomainen esimerkki siitä, mitä voidaan saada aikaiseksi, kun ennakkoluulottomasti lähdetään yhteistyössä rakentamaan uusia aiempia tehokkaampia ilmastoratkaisuja, joiden avulla ei pelkästään alueellinen hiilijalanjälki pienene vaan vaikutetaan globaalisti kehittämällä vientiteollisuudellemme uusia mahdollisuuksia. Hankkeessa luodaan uudenlaista ekosysteemiä ja uudenlaisia sektori-integraation kytkentöjä. Juuri siksi tämä hanke onkin todella mielenkiintoinen.

 

Hanketta kuvaavan infograafin löydät materiaalipankistamme

 

Lisätietoja:

 

Olli Alhoniemi (Toimitusjohtaja)

+358 50 569 3337

olli.alhoniemi@westenergy.fi

 

Juha Ripatti (Head of Business Intelligence)

+358 40 676 4784

juha.ripatti@westenergy.fi