Chaufför info

Projekt inom cirkulär ekonomi

Westenergys mål är att främja utvecklingen av cirkulär ekonomi.

Westenergys mål är att främja utvecklingen av cirkulär ekonomi. Westenergy och VEBIC har tillsammans startat en helhet av flera forskningsprojekt med syftet att studera möjligheter för ny affärsverksamhet för energiåtervinningsanläggningar och hitta lösningar för utmaningarna inom branschen. Projektet syftar till att utveckla Westenergys kärnverksamhet och skapa nya möjligheter inom cirkulär ekonomi. Inom projektet strävar man efter att utöver Westenergys nuvarande partners, identifiera också nya aktörer som man kan samarbeta med för att främja de nya utvecklingsidéerna som har tagits fram.

Vision om föregångare inom materialåtervinning

Cirkulär ekonomi har varit utgångspunkten för Westenergys verksamhet ända sedan bolaget grundades. Verksamhetsmodellen för bolaget bygger på att förutom att utvinna energi ur avfall, tar man även tillvara den aska som uppstår i processen och de metaller som askan innehåller för återanvändning. På det sättet kan vi spara på naturens råvaror som inte är förnybara och minska på miljöbelastningen.

Vi vill ta materialåtervinningen ännu ett steg vidare och strävar efter att genom fortsatt utveckling skapa nya produkter, även av sådana material som i dagsläget ännu inte kan utvinnas. I forskningsprojektet kartlägger vi därför möjligheter till att separera olika salter och sällsynta jordmetaller ur anläggningens flygaska.

Enligt vår vision ska vi innan år 2030, förutom olika material, kunna utnyttja även den energi, det vatten och den koldioxid som uppstår på anläggningen. Detta arbete har en avgörande roll i Finlands strävan efter att uppnå de nationella målen inom cirkulär ekonomi. Med sina partners arbetar Westenergy för att inom sitt verksamhetsområde (som omfattar en stor del av Västra Finland) skapa ett ekosystem med effektiv materialanvändning och cirkulär ekonomi.

Vision om logistik med biogas som drivkraft

Klimatförändringen har gjort att vi fäster allt mer uppmärksamhet vid koldioxidutsläppen och som bäst genomgår fordonstrafikens drivmedel en stor förändring mot en miljövänligare riktning. I vårt rätt glesbebyggda land kommer logistiken dock även på sikt att behöva gummihjul, det gäller också Westenergy.

I och med att Westenergys verksamhetsområde sträcker sig ända från Siikalatva till Forssa, är behovet av utsläppsfria transporter uppenbart. De inhemska biobränslena spelar en viktig roll i strävan efter att minska trafikutsläpp, men det behövs föregångare för att skapa marknaden. Med sitt biogasprojekt är Westenergy ute efter att bli en pionjär för en ny transportlösning i Finland. När vi ökar produktionen och distributionen av biogas inom vårt verksamhetsområde, kan vi på sikt övergå till att använda ren inhemsk drivkraft för våra egna logistiktransporter.

Vision om kolneutral energiproduktion

Westenergys mål är att vara kolneutral vid slutet av 2020-talet, redan före det nationella målet år 2035. För att målet ska kunna uppnås fullföljas måste koldioxiden i anläggningens rökgaser tas tillvara. Dessutom ska vi hitta de mest effektiva och lönsamma metoderna för att ta tillvara koldioxiden samt partners som kan hjälpa oss att återvinna kol på ett hållbart sätt.

Tekniken för tillvaratagande av koldioxid har utvecklats redan i decennier och det finns många pågående pilotundersökningar. För tillfället har det höga priset på lösningarna utgjort hinder för mer omfattande ibruktagande, men många europeiska länder har accelererat sin forsknings- och utvecklingsverksamhet för att skapa lönsamma lösningar. Finland får inte bli efter i utvecklingen. Vi tror att vi kan vara med och sporra utvecklingen som leder till tillvaratagande och utnyttjande av koldioxid

Med sina partners arbetar Westenergy för att inom sitt verksamhetsområde skapa ett ekosystem med effektiv materialanvändning och cirkulär ekonomi