Chaufför info

Projekt inom cirkulär ekonomi

Westenergys mål är att främja utvecklingen av cirkulär ekonomi.

Westenergys mål är att främja utvecklingen av cirkulär ekonomi. Westenergy och Vasa universitets foskningsplatform inom energi och hållbar utveckling, VEBIC har tillsammans startat en helhet av flera forskningsprojekt med syftet att studera möjligheter för ny affärsverksamhet för energiåtervinningsanläggningar och hitta lösningar för utmaningarna inom branschen. Projektet syftar till att utveckla Westenergys kärnverksamhet och skapa nya möjligheter inom cirkulär ekonomi. Inom projektet strävar man efter att utöver Westenergys nuvarande partners, identifiera också nya aktörer som man kan samarbeta med för att främja de nya utvecklingsidéerna som har tagits fram.

Vision om kolneutral energiproduktion

Genomförande av en kolneutral energiproduktion kräver rätt slags verksamhetsmiljö, en stark och stabil affärsmodell samt omfattande teknologiska investeringar. Eftersom största delen av kolen i samhällsavfallet har sitt ursprung i biologiska källor, kan det bli möjligt att skapa en industriell kolsänka genom tillvaratagande av koldioxid. Vid sidan av produkter som tillverkas av koldioxid kan dessa negativa utsläpp bli en lönsam inkomstkälla i framtiden.  Förutsättningarna för det måste dock skapas först. Det jobbar vi för i ett samarbetsprojekt med innovationsplattformen VEBIC vid Vasa universitet, och med understöd från industri- och näringsministeriet.

Projektet, som ska pågå under hela 2020-talet, inleds med en utredning över tekniker som bäst lämpar sig för anläggningens process. Utredningen görs bland annat genom simulering, lagring och återvinning av koldioxid samt genom att skapa kontakter med de främsta föregångarna. Redan i detta nu finns det flera industri- och energianläggningar i Europa och ute i världen som med hjälp av olika teknologier tillvaratar koldioxid. Vi vill möjliggöra att både pilotanläggningar och lönsamma industriella lösningar ska kunna genomföras även i Finland.

Vision om föregångare inom materialåtervinning

Att utveckla ekosystem inom cirkulär ekonomi är ett naturligt och strategiskt val för oss, dels på grund av vår placering i den betydande skärningspunkten av materialflöden och dels för att vi redan framgångsrikt har främjat cirkulär ekonomi till exempel genom förädling av askan från vår anläggning.

Westenergys resurser är med att skapa ett nätverk av företag där idéer, produkter och material cirkulerar. Det första initiativet mot denna vision är projektet CEE4WES, som leds av VEBIC och finansieras av Business Finland. Vi syftar till att skapa en vägkarta för det växande ekosystemet av cirkulär ekonomi inom energiåtervinningsbranschen och därmed identifiera och bygga grund för framtida innovativa exportprodukter. Projektet fungerar således som en gränsöverskridande stomme över både landskaps- och områdesgränser för de framtida företag inom cirkulär ekonomi, som bygger sin tillväxt och sysselsättning på materialeffektivitet. På det här sättet kan vi också försäkra oss om att våra värdekedjor motsvarar samhällets behov under 2020-talet och att vi även i framtiden kan hålla vårt löfte mot våra ägare.

Vision om logistik med biogas som drivkraft

Vi vill främja produktionen och användningen av biogas samt utvidgningen av distributionsnätverket inom hela vårt verksamhetsområde. På det sättet skapar vi förutsättningar för att också den logistik som i framtiden ansluter sig till Westenergys verksamhet ska kunna använda utsläppsfri och inhemsk energi i stället för fossila bränslen. Den förstärkta ställningen för biogas innebär även ett intressant inslag i anläggningens verksamhet då biogas kan utnyttjas som hjälpbränsle.

Under 2019 gjordes på biogasfronten förberedelser för Österbottens förbunds projekt som finansierades av ERUF. I projektet ska Westenergy tillsammans med bland annat Stormossen, Wasaline och Wärtsilä lösa de teknisk-ekonomiska problem som ännu bromsar upp biogasens frammarsch som ett vanligt trafikbränsle. Projektet påbörjas under våren 2020.

Med sina partners arbetar Westenergy för att inom sitt verksamhetsområde skapa ett ekosystem med effektiv materialanvändning och cirkulär ekonomi