Chaufför info

Projekt inom cirkulär ekonomi

Westenergys mål är att främja utvecklingen av cirkulär ekonomi och koldioxidneutral energiproduktion.

Vision om kolneutral energiproduktion

Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla Westenergys verksamhet samt främja utvecklingen av cirkulär ekonomi. Vår vision är att Westenergys anläggning ska producera koldioxidneutral energi senast i början av 2030-talet.

Det första steget mot koldioxidneutral energiproduktion togs när projektet EnergySampo CCU inleddes. CCU är en förkortning av Carbon Capture and Utilisation, vilket betyder att man tar tillvara och utnyttjar kol. Syftet med projektet är att bredvid Westenergys avfallsenergianläggning bygga en anläggningshelhet för tillverkning av syntetisk metan, det vill säga LSNG. I processen tas koldioxid från rökgaserna tillvara från Westenergys anläggning. Tillvaratagen koldioxid kombineras med väte som har producerats med vindkraft och då bildas gasformig syntetisk metan. Slutligen kondenseras gasformig metan, vilket ger ett koldioxidneutral bränsle för den tunga trafiken och sjöfarten.

Produktionsvolymen för syntetisk metan uppskattas till cirka 7 500 ton om året, vilket täcker det årliga bränslebehovet för cirka tusen lastbilar eller två passagerarfärjor som trafikerar mellan Vasa och Umeå. Utöver detta producerar processen cirka 100 gigawattimmar el om året, vilket utnyttjas i fjärrvärmeproduktionen. Koldioxidutsläppen från Westenergys anläggning minskade med nästan en fjärdedel efter att anläggningshelheten togs i bruk. Projektet är en ny sektorkoppling mellan avfallshantering, energiförsörjning och den kemiska industrin.

Den nya affärsverksamheten har även exportpotential inom den globala energitekniken. I projektet deltar ett flertal finländska exportföretag inom väteekonomi och utnyttjande av koldioxid och deras avancerade lösningar demonstreras i LSNG-anläggningen i en kommersiell skala. Utöver Westenergy är bland annat Oy Danfoss Ab, EPV Energia Oy, Hitachi Energy Finland Oy, Ab Stormossen Oy, Vasa Elektriska, WOIMA Finland Oy samt Wärtsilä Finland Oy samarbetspartner i projektet. AFRY Finland Oy fungerar som planeringskonsult i projektet och konsortiet får hjälp från teknikcentret Merinova.

Vision om föregångare inom materialåtervinning

Att utveckla ekosystem inom cirkulär ekonomi är ett naturligt och strategiskt val för oss, dels på grund av vår placering i den betydande skärningspunkten av materialflöden och dels för att vi redan framgångsrikt har främjat cirkulär ekonomi till exempel genom förädling av askan från vår anläggning.

Westenergys resurser var med att skapa ett nätverk av företag där idéer, produkter och material cirkulerar. Det första initiativet mot denna vision var projektet CEE4WES, som ledades av VEBIC och finansieras av Business Finland. Vi syftade till att skapa en vägkarta för det växande ekosystemet av cirkulär ekonomi inom energiåtervinningsbranschen och därmed identifierade och byggde grund för framtida innovativa exportprodukter. Projektet fungerade således som en gränsöverskridande stomme över både landskaps- och områdesgränser för de framtida företag inom cirkulär ekonomi, som bygger sin tillväxt och sysselsättning på materialeffektivitet. På det här sättet kan vi också försäkra oss om att våra värdekedjor motsvarar samhällets behov under 2020-talet och att vi även i framtiden kan hålla vårt löfte mot våra ägare.

Vision om logistik med biogas som drivkraft

Vi vill främja produktionen och användningen av biogas samt utvidgningen av distributionsnätverket inom hela vårt verksamhetsområde. På det sättet skapar vi förutsättningar för att också den logistik som i framtiden ansluter sig till Westenergys verksamhet ska kunna använda utsläppsfri och inhemsk energi i stället för fossila bränslen. Den förstärkta ställningen för biogas innebär även ett intressant inslag i anläggningens verksamhet då biogas kan utnyttjas som hjälpbränsle.

Under 2019 gjordes på biogasfronten förberedelser för Österbottens förbunds projekt som finansierades av ERUF. I projektet ska Westenergy tillsammans med bland annat Stormossen, Wasaline och Wärtsilä lösa de teknisk-ekonomiska problem som ännu bromsar upp biogasens frammarsch som ett vanligt trafikbränsle.

Med sina partners arbetar Westenergy för att inom sitt verksamhetsområde skapa ett ekosystem med effektiv materialanvändning och cirkulär ekonomi