Chaufför info

Certifikat

Målinriktning och verksamhetens kontinuerlig utveckling har en nyckelroll i vårt företag.

Ledningssystem

Westenergys ledningssystem är en kombination av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem. Med hjälp av ledningssystemet strävar vi efter att förenhetliga våra verksamhetssätt, förbättra verksamhetens övergripande kvalité samt kontrollera miljöbelastande faktorer och förhöja nivån på arbetssäkerhets- och arbetshälsoverksamheten.
Westenergys certifikat för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledning beviljades i december 2015.

Westenergys kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolitik

Westenergy Ab erbjuder avfallshanteringstjänster enbart till sina ägarbolag. Vi förbinder oss till att kontinuerligt förbättra och utveckla vår verksamhets effektivitet och kostnadseffektivitet och de kvalitets-, miljö- och arbetssäkerhetssystem som styr det.

Vi identifierar vår verksamhets miljöaspekter samt risker och möjligheter kopplade till arbetet och arbetsmiljön. Vi förbinder oss till att använda denna information och konsultering och deltagande av vår personal för att utveckla vår verksamhet, personalens hälsa och arbetsförmåga, samt att förebygga miljöbelastning.

I all vår verksamhet följer vi gällande lagstiftning och myndighetsbestämmelser, samt de avtal vi har ingått.

Vi deltar aktivt i branschutvecklingen och arbetar aktivt för att tillämpa de bästa arbetssätten och den bästa tekniken i vår anläggning.

Vi förutsätter att alla våra samarbetspartners förbinder sig till Westenergy Ab’s kvalitets-, miljö och arbetsmiljöpolitik.

Rapporteringen av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöärenden till våra intressentgrupper sker huvudsakligen via årsberättelsen.

 

Arbetssäkerhet nivå 1 - Världstoppen

Noll olycksfall-forumet är ett arbetsplatsnätverk som strävar efter kontinuerlig förbättring av säkerhet och välbefinnande, samt spridning av goda arbetsmetoder.  Forumet koordineras av Arbetshälsoinstitutet och den beviljar årligen nivåklassificeringar för arbetsplatser som har framgångsrikt och fortgående främjat arbetarskyddet på sin arbetsplats.

Westenergy Ab har beviljats den högsta nivåklassificeringen av Noll olycksfall-forumet nivå I: Världstoppen för andra året i rad.

Westenergys säkerhetskultur har målmedvetet lyfts bland annat genom regelbundna säkerhetskvarter och -rundor samt satsningar på skydds- och säkerhetsutrustning.