Chaufför info

AKTUELLT

Nyheter om Westenergy och vår verksamhet

Enligt NTM-centralen i Södra Österbotten har EnergySampo CCU-projektet stora positiva konsekvenser till klimatet

Enligt MKB-beskrivningen riktas projektets mest betydande, stora positiva konsekvenser till klimatet genom tillvaratagningen av CO2-utsläppen från avfallsenergianläggningen och produktionen av rent trafikbränsle, fjärrvärme och grön vätgas. NTM-centralen i Södra Österbotten har gjort en motiverad slutsats utgående från den uppdaterade miljökonsekvensbeskrivningen och anser att projektet har en stor positiv verkan på klimatet.

 

Också de positiva konsekvenserna för användningen av naturresurser stöder de positiva konsekvenserna för klimatet. Kontaktmyndigheten anser att projektet sannolikt inte har betydande negativa konsekvenser till miljön. Projektets konsekvenser under byggnadstiden är mer betydande än under driftstiden men konsekvenserna under byggnads- och rivningsskedet är tämligen kortvariga, de kan förutses och också lindras. Bullernivån som kan stiga något och en möjlig ökning av mängden dagvatten till fjöld av projektet ökar konsekvenser mot Naturaområdet Vedahugget men dem bedömas vara måttliga.

 

Syftet med EnergySampo CCU-projektet är att bredvid Westenergys avfallsförbränningsanläggning bygga en anläggningshelhet för tillverkning av syntetisk metan, det vill säga LSNG. I processen tas koldioxid från rökgaserna tillvara från Westenergys anläggning. Tillvaratagen koldioxid kombineras med väte som har producerats med vindkraft och då bildas gasformig syntetisk metan. Slutligen kondenseras gasformig metan, vilket ger ett koldioxidneutral bränsle för den tunga trafiken och sjöfarten.

 

Läs kontaktmyndighetens motiverade slutsats i sin helhet genom följande länken: Tillverkning av syntetisk metan, Korsholm

Tilläggsinformation om EnergySampo CCU-projektet hittar du till exempel på Westenergys årsberättelse genom följande länken: Ansvarstagande