Chaufför info

Vanliga frågor

Cirkulär ekonomi är en ny ekonomisk modell, där produktion och användning utformas på ett sådant sätt att inget avfall uppstår, utan istället förblir material och dess värde i cirkulation i ett kretslopp. Den cirkulära ekonomin strävar således efter att utveckla operativa modeller som minimerar avfallsproduktionen.

Alla material kan inte återvinnas, till exempel på grund av smuts eller brist på användningsområde. Dessutom kan produkter som är tillverkade av flera olika material vara svåra att återvinna. Ibland måste också ett helt parti material förkastas (rejekt). Dessa material, som annars skulle ha hamnat på soptippen, kan tas tillvara och omvandlas till energi.

  • Energi som utvinns ur avfall kan omvandlas till el och fjärrvärme.
  • Fjärrvärme kan användas för att värma fastigheter, Westenergy producerar fjärrvärme som räcker till att värma cirka 20 000 fastigheter årligen
  • El kan användas mera mångsidigt: med energin från en soppåse kan man använda ugnen i 30 minuter, köra elbil cirka 20 kilometer eller dammsuga i 60 minuter!
  • Westenergys årliga energiproduktion räcker till cirka 12 500 egnahemshushålls behov.
  • Avfallet försvinner inte till 100 % under förbränningen. Rester i form av aska och icke brännbara föremål lämnar kvar. De största metallföremålen kan separeras från askan redan på Westenergys anläggning och de skickas till återvinning för att kunna användas som råvara för nya metallprodukter.
  • Askan levereras till vidarebehandling där sand- och grusliknande ämnen, så kallade mineraler, kan utvinnas ur askan och användas för att tillverka betongprodukter och grundmaterial som används vid byggandet av infrastruktur. Samtidigt separeras även mindre metallbitar från askan för återvinning.
  • Anläggningens rökgaser rengörs i flera steg. Först tillsätts ammoniakvatten till rökgaserna för att neutralisera kväveoxiderna. Efter värmeöverföringen tillsätts kalk och aktivt kol till rökgaserna för att binda de sura föroreningarna och tungmetallerna. Sedan filtreras föroreningarna bort från rökgaserna genom ett textilfilter och till sist renas rökgaserna i en rökgasskrubber. Tack vare att rengöringen sker i flera steg kan så gott som alla föroreningar tas tillvara.
  • Anläggningens drift regleras av ett miljötillstånd, som fastställer strikta gränsvärden för utsläpp från anläggningen. Utsläppen övervakas genom kontinuerlig mätning med exakta mätinstrument.

Westenergy har cirka 30 anställda. Hälften av personalen arbetar i skift som produktionsoperatörer, d.v.s. de styr produktionen i anläggningen. Förutom dessa arbetar bland annat en VD, miljöchef, informationschef, mekanisk installatör och granskare för avfallskvalitet på Westenergy.

  • Westenergys vision är att alla material som kan återvinnas och återanvändas, till exempel genom sortering skulle komma till rätt förädlingsanläggning där material, energi och näringsämnen i föremålet skulle kunna cirkulera så länge och effektivt som möjligt.
  • Allt efter tekniken utvecklas kan mera energi än tidigare produceras från samma mängd bränsle. Till exempel ökade rökgasskrubbern, som Westenergy tog i bruk i slutet av 2019, fjärrvärmeeffekten utan att öka mängden avfall. Således kan samma mängd energi användas mera effektivt.

o Återvinning och energiåtervinning stöder varandra. Energiåtervinning uppfanns för att komplettera avfallshantering och återvinna energi och material som tidigare gått till spillo på soptippen.

Anläggningar som Westenergy är planerade för att återvinna diverse avfall. Det innebär att om man endast skulle bränna plast så skulle det brinna för varmt, vilket kunde förstöra anläggningens utrustning och strukturer. Eftersom plast används i stora mängder och all plast ännu inte kan återvinnas eller återanvändas, är det vettigare att utvinna energi ur plast än att deponera plasten på soptippen. Exempelvis smutsiga och kontaminerade plaster samt engångsplaster kan tryggt omvandas till energi.