Chaufför info

Westenergys anläggning

På Westenergys anläggning förvandlas avfall som inte kan återvinnas, till elektricitet och fjärrvärme.

Laitoskuva

Klikkaa numeroa läpileikkauskuvan päällä nähdäksesi lisätiedot!

Laitoskuva
1. Vastaanottohalli - Mottagningshall - Tipping hall 2. Jätebunkkeri - Avfallsbunker - Waste bunker 3. Arina ja tulipesä - Roster och eldstad - Grate and furnace 4. Kattila - Panna - Boiler 5. Savukaasujen puhdistuslaitteisto - Reningsutrustning för rökgaser - Flue gas treatment system 6. Generaattori ja turbiini - Generator och turbin - Generator and turbine 7. Kaukolämpökeskus - Fjärrvärmecentral - District heat unit 8. Pohjakuona - Bottenslagg - Bottom ash

1. Vastaanottohalli - Mottagningshall - Tipping hall

Joka päivä noin 30 jäteautoa ajaa laitoksen vastaanottohalliin ja tyhjentää kuormansa bunkkeriin.

 

Varje dag kommer cirka 30 sopbilar till anläggningen och tömmer sitt lass i bunkern.

 

Every day some 30 waste trucks tip their waste into the waste bunker.

 

2. Jätebunkkeri - Avfallsbunker - Waste bunker

Suuri kahmari sekoittaa jätettä bunkkerissa, johon mahtuu noin 5 miljoonaa roskapussia. Sekoittaminen on tärkeää, jotta polttoaine on mahdollisimman tasalaatuista – näin myös laitos toimii tasaisesti.

 

En stor gripklo blandar avfallet i bunkern som rymmer cirka 4 000 ton avfall. Det är viktigt att blanda avfallet för att uppnå en så jämn förbränning som möjligt – då fungerar även driften jämnt.

 

There is room for five million trash bags in the bunker, and an automatic grab mixes waste so that the plant’s fuel remains as consistent as possible – this is important for the stability of the entire process.

 

3. Arina ja tulipesä - Roster och eldstad - Grate and furnace

Jätteet palavat noin 80 neliömetrin kokoisella arinalla 1000 asteen lämpötilassa. Arinan pohjassa on reikiä, joista ohjataan ilmaa tulipesään.

 

Waste is incinerated at 1000 degrees Celsius on a grate of some 80 square metres. Temperature remains high as air is continuously blown onto the grate.

 

Avfallet brinner i den cirka 80 kvadratmeter stora rostern i 1 000 graders värme. På botten av rostern finns hål som leder luft in till rostern.

 

4. Kattila - Panna - Boiler

Kattilassa lämpö siirtyy savukaasuista kattilaveteen, joka höyrystyy. Höyry tulistetaan 400 asteeseen 40 baarin paineessa.

 

In the boiler, heat transfers from hot flue gases into boiler water that becomes steam. Steam is heated up to 400 degrees at a pressure of 40 bars.

 

I pannan överförs värme från rökgaserna till pannvattnet, som förångas. Ångan överhettas till 400 grader vid trycket 40 bar.

 

5. Savukaasujen puhdistuslaitteisto - Reningsutrustning för rökgaser - Flue gas treatment system

Savukaasut puhdistetaan useassa vaiheessa. Kalkki ja aktiivihiili sitovat happamia epäpuhtauksia ja raskasmetalleja, jotka suodatetaan savukaasuista pois tekstiilisuodattimessa. Lopuksi savukaasut puhdistetaan pesurissa, ja lämpö otetaan talteen lämmönvaihtimessa.

 

Rökgaserna renas i flera steg. Kalk och aktivt kol binder sura föroreningar och tungmetaller, som filtreras från rökgasen genom ett textilfilter. Slutligen renas rökgasen i skrubbern och värmen fångas upp i värmeväxlaren.

 

Flue gases are purified in several stages. Lime and activated carbon bind acidic impurities and heavy metals which are filtered out in the fabric filter. Lastly flue gases are purified in flue gas scrubber, and heat is recovered in heat exchangers.

 

6. Generaattori ja turbiini - Generator och turbin - Generator and turbine

Höyry saa turbiinin pyörimään. Liike-energia välitetään generaattoriin, jonka sähköteho on 15 megawattia.

 

Ångan får turbinen att rotera. Rörelseenergin överförs till en generator med en effekt på 15 megawatt.

 

Steam rotates the turbine that makes, in turn, the generator rotate. The output of the generator is 15 megawatts.

 

7. Kaukolämpökeskus - Fjärrvärmecentral - District heat unit

Kaukolämpökeskuksessa kuuma höyry lämmittää kylmän kaukolämpöveden säästä ja vuodenajasta riippuen 65 – 115-asteiseksi. Keskuksen kaukolämpöteho on 40 megawattia.

 

I fjärrvärmecentralen värmer den heta ångan kallt vatten till 65–115 graders temperatur, be-roende på väder och årstid. Centralen har en fjärrvärmeeffekt på 40 megawatt.

 

In the district heat unit, hot steam heats up the cold district heat water. The temperature depends on the weather and the time of the year and is some 65-115 degrees Celsius. The output of the district heat unit is 40 megawatts.

 

8. Pohjakuona - Bottenslagg - Bottom ash

Pohjakuona koostuu tuhkasta ja metallista. Se lapioituu kuljettimille arinan alapuolella, ja kuljettimilta automaattisesti vaihtuviin kontteihin.

 

Bottenslaggen består av aska och metall. Slaggen skyfflas automatiskt från botten av rostern ut på transportband som för den vidare till en container. Slaggcontainers fylls och byts automatiskt.

 

Bottoms ash consists of ash and metal. It is shoveled onto conveyors under the great, and from conveyors into containers that change automatically