Anläggningen

ANLÄGGNINGEN  |  FUNKTIONSPRINCIP  |  MILJÖPÅVERKAN

Det behövs en avfallsförbränningsanläggning

Allt avfall kan inte återvinnas. Det brännbara avfall som inte lämpar sig för annan återvinning omvandlas till energi i Westenergys anläggning.

Anläggningen utgör ett komplement till den befintliga avfallshanteringen. Anläggningen drivs med avfall, ur vilket det avfall som lämpar sig för återvinning, exempelvis glas, metall och returpapper, har sorterats i samband med källsorteringen. Återvinning, materialutnyttjande samt insamling och behandling av farligt avfall kommer alltså att behövas även framöver.
 
Anläggningen kan även producera energi av sådant industriavfall som det hittills inte har varit ekonomiskt eller tekniskt möjligt att utnyttja.


 

El och värme

Vasa Elektriska Ab använder den energi som utvinns för att producera el och fjärrvärme.

Med den energi som utvinns ur avfallet kan Vasa Elektriska Ab täcka en tredjedel av fjärrvärmenätets energibehov och producera el för cirka 7 000 stadslägenheter. Detta minskar användningen av stenkol och olja i motsvarande utsträckning.

Värmekraftverket i siffror

 • Byggnaden:
  • längd 160 meter, vilket motsvarar ungefär ett stadskvarter
  • höjd 42 meter, det vill säga högre än ett tiovåningshus
  • skorstenen är 75 meter hög, det vill säga tre meter högre än Olympiastadions torn
  • byggytan är 16 000 m2
  • grunden består av cirka 19 000 m3 betong, vilket skulle räcka till cirka 2 000 enfamiljshus
  • ligger på en tomt på 7 hektar
 • Teknisk data:
  • den totala verkningsgraden är cirka 89 procent
  • bränsleeffekt 63 MW
  • förbränner cirka 23 000 kilo avfall per timme
  • pannan producerar ånga med en temperatur på 400 °C och med ett tryck på 40 bar
  • ångan leds in i en turbin, som producerar el med en eleffekt på 13 MWe brutto
  • samt fjärrvärme med en fjärrvärmeeffekt på 40 MWt
  • drifttiden är cirka 8 400 timmar per år
  • producerar cirka 110 GWh el och 350 GWh fjärrvärme per år