Dataskyddsbeskrivning

1. Registeransvarig

Westenergy Oy Ab (”Registeransvarig”)

FO-nummer: 2165379-9
Adress: Energivägen 5, 66530 Kvevlax
Telefon: +358 (0)10 229 1030

2. Registrets kontaktperson

Olli Alhoniemi
Telefon: +358 50 569 3337
E-post: olli.alhoniemi(at)westenergy.fi

3. Registrets namn

Westenergy Oy Ab:s kontaktregister.

4. Personuppgifternas användningsändamål och grund

Registeransvariga behandlar personuppgifter för följande ändamål:

  • För marknadsföringsändamål, inklusive utsändning av inbjudninar till evenemang, kontakt med intressegrupper och övrig kundkommunikation.
  • för att upprätthålla och utveckla affärsverksamheten
  • för analytiska ändamål och för statistikföring
  • för uppföljning av webbplatsens besökartrafik

Grunden för att behandla personuppgifterna baserar sig i första hand på medgivande som den registrerade gett eller på den Registeransvariges berättigade intresse.

5. Registrets informationsinnehåll och personuppgiftsgrupper

Uppgifter om Registeransvariges kunders, leverantörers, entreprenörers och övriga samarbetspartners kontaktpersoner samt övriga personer i tidigare nämnda organisationer, besökare samt webplatsens användare kan sparas i registret.

Följande uppgifter om de registrerade kan behandlas i registret:

  • Personens namn, telefonnummer, e-post, titel, arbetsgivarens namn och adress
  • Övriga nödvändiga kontaktuppgifter

Dessutom kan uppgifter angående personens deltagande i den Registeransvariges och/eller eventuella koncernbolags evenemang, undersökningar eller liknande sparas och behandlas i registret.

6. Kameraövervakning på anläggninens område

Den Registeransvarige är av säkerhetsskäl förpliktigad att upprätthålla kameraövervakning på den Registeransvariges anläggningsområde. Av denna orsak behandlar vi bildmaterial, där det kan förekomma igenkännbara bilder på personer som besökt anläggningen.

Vi använder informationen som samlas in via kameraövervakningen för att säkerställa anläggningens säkerhet, de anställdas samt övriga  individers, som vistas området, personliga säkerhet, samt för att förebygga situationer som kan utgöra hot mot säkerheten eller anläggningens processer och för att kunna utreda eventuella olyckssituationer och störmingar. Materialet används inte i andra syften. 

7. Registrets normala informationskällor

Uppgifter samlas normalt in av den registrerade själv med dennes tillåtelse eller meddelas av en registrerad atbetsgivare. Uppgifter samlas också in i samband med användning av webbtjänster (bl.a. Registeransvariges webbsidor och sociala medier), i samband med skötsel av andra ärenden eller deltagande i evenemang som ordnas av den Registeransvarige.

Uppgifter kan också uppdateras från Registeransvariges andra personregister, från samarbetspartners personregister samt från myndigheter och andra företag i den mån lagen tillåter.

8. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som fastställs i denna registerbeskrivning med beaktande av de begränsningar som fastställts i lag. På grund av förpliktelser i tillämplig lag kan Registeransvarige vara tvungen att lagra uppgifter längre än den ovannämnda tidsperioden.

Föråldrade och onödiga uppgifter förstörs på vederbörligt sätt. Personuppgifterna förs in i registret i den form den registrerade gett dem och de uppdateras i enlighet med den registrerades meddelande till den Registeransvarige.

9. Överlåtelse och överföring av personuppgifter

Registeransvarige kan använda sig av underleverantörer och tjänsteleverantörer för upprätthållande av tjänsterna, kundservice, administration och analysering av användaruppgifter, undersökningar, kundmeddelanden och genomförande av diverse kampanjer. Dina personuppgifter kan överlåtas till Registeransvariges underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den mån de deltar i förverkligandet av de användningsändamål som fastställs i denna registerbeskrivning.

Ovannämnda dylika tredje parter får inte använda dina uppgifter till något annat än de ändamål som nämns i denna beskrivning och till de ändamål som Registeransvarige fastställt. Registeransvarige förpliktar dem att hålla dina uppgifter hemliga och att säkerställa att dataskyddet är på en tillräckligt hög nivå för att skydda dina personuppgifter.

För behandling av informationen använder sig Registeransvarige av tjänsteleverantörer som kan ha tillgång till informationen från områden som ligger utanför EU/EES-området, t.ex. från USA. Registeransvarige ansvarar för att förverkligandet av överföringen sker på lämpligt och lagenligt sätt i enlighet med lagstiftningen gällande behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter kan överlåtas i enlighet med de krav som en behörig myndighet ställer samt i enlighet med de förutsättningar som baserar sig på lag.

10. Sociala plugins etc.

I våra tjänster används sociala plugins, som exempelvis Facebooks och Instagrams Gilla och Dela-knappar eller andra länkar till sociala plugins-sidor. Dessa plugins syns i våra tjänster, men deras innehåll kommer direkt från källan till knappen. Sociala plugins i våra tjänster känns igen genom att användaren då är inloggad på tjänsten i fråga, varvid sidan visar ett anpassat innehåll vad gäller plugins. Tjänster som erbujder sociala plugins kan samla information om användarens besök i enlighet med sina ikraftvarande villkor för integritetsskydd. De ifrågavarande tjänsterna överför inte den insamlade informationen till den Registeransvarige, om inte användaren särskilt har gett sitt medgivande till detta.

11. Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om den registrerade finns sparade i Registeransvariges kontaktregister. Rätten till insyn kan nekas på de grunder som föreskrivs i lag. Att använda sig av insynsrätten är som utgångspunkt avgiftsfritt. 

Motsättnings- och begränsningsrätt

Den registrerade har när som helst rätt att motsätta sig behandling av uppgifter som berör den registrerade om den registrerade upplever att Registeransvarige har behandlat informationen lagstridigt eller att Registeransvarige inte har rätt att behandla uppgifter som berör den registrerade.

Motsättningsrätten gäller dock inte för den del som behandling av uppgifterna är nödvändig för att Registeransvarige ska kunna uppfylla sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Elimineringsrätt

Den registrerade har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller bristfälliga uppgifter kompletterade samt rätt att kräva att uppgifter som berör den registrerade raderas ur Registeransvariges kontaktregister. Elimineringsrätten gäller dock inte för den del som behandling och lagring av uppgifterna är nödvändig för att Registeransvarige ska kunna följa sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Överföringsrätt

I den mån den registrerade själv har levererat uppgifter till Registeransvariges marknadsföringsregister och dessa uppgifter behandlas med den registrerades medgivande eller uppdrag som grund, har den registrerade rätt att få dylika uppgifter i huvudsak i elektronisk form samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig.

Besvärsrätt

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos den behöriga tillsynsmyndigheten om Registeransvarige inte har iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen.

Övriga rättigheter

Om uppgifter behandlas på basis av den registrerades medgivande, har den registrerade rätt att återkalla sitt medgivande genom att meddela detta till Registeransvarige enligt elfte punkten i denna dataskyddsbeskrivning.

12. Kontakt

Den registrerade bör sända en begäran som gäller den registrerades rättigheter per e-post till den adress som nämns i punkt två.

Registeransvarige kan be den registrerade att specificera sin begäran och att bestyrka sin identitet före begäran behandlas. Registeransvarige kan neka att begäran uppfylls på grunder som föreskrivs i den tillämpliga lagen.

Registeransvarige svarar på begäran inom en (1) månad från att begäran har framställts.

13. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Registrets uppgifter används varken till automatiskt beslutsfattande eller till profilering av de registrerade.

14. Principer för skydd av registret

Att skydda registrerade uppgifter är viktigt för Registeransvarige. Informationen lagras i elektroniska system som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar. Endast de som är i Registeransvariges tjänst samt andra definierade personer som behöver informationen för att sköta sina uppgifter har tillgång till registret. Alla de som använder uppgifter i registret är bundna av sekretessplikt.

15. Ändring av dataskyddsbeskrivningen

Registeransvarige utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om detta på sin webbplats. Ändringarna kan också basera sig på ändringar i lagstiftningen. Registeransvarige rekommenderar att de registrerade regelbundet bekantar sig med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.

Beskrivningen uppdaterad 7.6.2018