Miljöpåverkan

ANLÄGGNINGEN  |  FUNKTIONSPRINCIP  |  MILJÖPÅVERKAN

Att använda avfall som bränsle har många positiva miljöeffekter.

Minskade utsläpp av koldioxid

Genom att använda avfall som bränsle i el- och fjärrvärmeproduktion ersätter man användningen av fossila bränslen, såsom stenkol och brännolja.  Westenergys avfallsförbränning kan på detta sätt minska på utsläppen av koldioxod med upp till 100 000 - 200 000 ton varje år.

Westenergy, Vasa Elektriska och Vaskiluodon Voima mottog tillsammans utmärkelsen Årets klimatgärning 2012. Resultaten av samarbetet dessa tre företag emellan är bland annat minskade koldioxodutsläpp, tack vare Vaskiluodon Voimas biogasanläggning och Westenergys avfallsförbränningsanläggning kan hela Finlands koldioxodutsläpp minskas med en hel procent. Detta ger positiva effekter både regionellt som nationellt.

Minskat behov av deponier

Närmare 90 procent av avfallet kan utnyttjas som bränsle i avfallsförbrånningsanläggningar. Det innebär att endast en mycket liten andel avfall behöver hamna på deponi. Den senaste tiden har flertalet nya avfallsförbränningsanläggningar tagits i bruk i Finland, detta för att år 2016 kommer ett deponiförbud att träda i kraft, vilket gör att deponeringen av avfall kommer att minska märkbart.

Minskade utsläpp av metan

När andelen deponerat avfall minskar, minskar även de skadliga utsläppen av metan i atmosfären. Metan är över 20 gånger skadligare för atmosfären än koldioxid.

Ökad avfallsåtervinning

Flera studier har visat att återvinningen av avfall ökar då avfall som inte lämpar sig för återvinning istället kan återvinnas som energi, dvs. förbrännas. Detta visar på att avfallsåtervinning och avfallsförbränning ofta går hand i hand.

Och för att förhindra negativa miljöeffekter så tar vi hand om alla restprodukter på bästa tänkbara sätt. 

Kontrollerad förbränning ger ren förbränning av avfallet

Avfallet förbränns vid en temperatur på över tusen grader. Det garanterar att även avfall av sämre kvalitet brinner rent. Anläggningens verksamhet övervakas kontinuerligt, dygnet runt, och förbränningsförhållandena regleras så att förbränningen är ren och säker. I anläggningen används bästa tillgängliga teknik (BAT = best available technology). Likadana anordningar används i moderna anläggningar runt om i Europa, vilket innebär att den teknik som används är beprövad och tillförlitlig.

Rökgaserna renas noggrant

Röken från anläggningen renas i flera steg. Efter förbränningen hålls temperaturen på rökgaserna kvar på minst 850 grader i mer än två sekunder för att förhindra att det uppkommer miljögifter. Kväveoxiderna (NOX) i rökgaserna neutraliseras genom tillförsel av ammoniak i rökgaserna. Tillförseln av ammoniak styrs med ett datorstyrt system, som är det mest sofistikerade i världen. Systemet, som bygger på temperaturmätningar och datamodellering, doserar ammoniak endast där det behövs. På så sätt minimeras kemikalieåtgången och ammoniakresterna i rökgaserna.

Återstående skadliga föreningar binds i ett textilfilter med hjälp av kalk och aktivt kol. Fördelen är att det inte uppkommer något avloppsvatten som kräver rening. Rökgasernas sammansättning mäts och övervakas kontinuerligt under drift. På så sätt försäkrar man sig om att det inte släpps ut skadliga ämnen i luften. Kontinuerliga rökgasmätningar styr pannans verksamhet.

Visste du att utsläppen från ett avfallskraftverk utgör en bråkdel av utsläppen från vanliga kraftverk?

Den aska som uppkommer i anläggningen behandlas så att den inte är skadlig för miljön

I anläggningen uppkommer olika typer av aska.

Det kommer bottenaska (bottenslagg) från rosten på samma sätt som aska i hemmets eldstäder. Bottenaskans sammansättning undersöks och eventuella återanvändningsområden utreds. Bottenaskan deponeras tills man har hittat ett användningsområde.

Pannaska
 uppkommer när heta rökgaser leds genom pannan. Askpartiklarna svävar runt i den heta rökgasen i pannan, som samlar värme till turbinen. När gasen kyls fastnar partiklarna på pannans värmeöverföringsytor. Dessa ytor rengörs regelbundet. Den lösgjorda askan deponeras tills möjligheterna till återanvänding har utretts.

Vid rökgasreningen uppkommer rökgasreningsavfall. Rökgasen tillförs kalk och aktivt kol. De skadliga ämnena i rökgaserna, bland annat tungmetaller, binds till partiklarna av kalk och aktivt kol. Dessa partiklar fastnar i sin tur i textilfiltren, lite på samma sätt som i en dammsugare. Detta rökgasreningsavfall samlas upp i en särskild silo. Det stabiliseras med cement och deponeras på ett säkert sätt på ett deponiområde som har anlagts särskilt för denna typ av aska.