Behandling och restprodukter

Anläggningen är miljövänlig och säker

Rökgaserna som uppstår på anläggningen renas i flera steg, och utsläppen kontrolleras kontinuerligt i enhet med kraven i miljötillståndet. De restprodukter som uppstår i anläggningen behandlas också de ändamålsenligt.

Kontrollerad förbränning ger ren förbränning av avfallet

Avfallet förbränns vid en temperatur på över tusen grader. Det garanterar att även avfall av sämre kvalitet brinner rent. Anläggningens verksamhet övervakas kontinuerligt, dygnet runt, och förbränningsförhållandena regleras så att förbränningen är ren och säker. I anläggningen används bästa tillgängliga teknik (BAT = best available technology). Likadana anordningar används i moderna anläggningar runt om i Europa, vilket innebär att den teknik som används är beprövad och tillförlitlig.

Rökgaserna renas noggrant

Röken från anläggningen renas i flera steg. Efter förbränningen hålls temperaturen på rökgaserna kvar på minst 850 grader i mer än två sekunder för att förhindra att det uppkommer miljögifter. Kväveoxiderna (NOX) i rökgaserna neutraliseras genom tillförsel av ammoniak i rökgaserna. Tillförseln av ammoniak styrs med ett datorstyrt system, som är det mest sofistikerade i världen. Systemet, som bygger på temperaturmätningar och datamodellering, doserar ammoniak endast där det behövs. På så sätt minimeras kemikalieåtgången och ammoniakresterna i rökgaserna.

Återstående skadliga föreningar binds i ett textilfilter med hjälp av kalk och aktivt kol. Fördelen är att det inte uppkommer något avloppsvatten som kräver rening. Rökgasernas sammansättning mäts och övervakas kontinuerligt under drift. På så sätt försäkrar man sig om att det inte släpps ut skadliga ämnen i luften. Kontinuerliga rökgasmätningar styr pannans verksamhet.

Visste du att utsläppen från ett avfallskraftverk utgör en bråkdel av utsläppen från vanliga kraftverk?


Den aska som uppkommer i anläggningen behandlas så att den inte är skadlig för miljön

I anläggningen uppkommer olika typer av aska.

Det kommer bottenaska (bottenslagg) från rosten på samma sätt som aska i hemmets eldstäder. Bottenaskans sammansättning undersöks och eventuella återanvändningsområden utreds. Bottenaskan deponeras tills man har hittat ett användningsområde.

Pannaska
uppkommer när heta rökgaser leds genom pannan. Askpartiklarna svävar runt i den heta rökgasen i pannan, som samlar värme till turbinen. När gasen kyls fastnar partiklarna på pannans värmeöverföringsytor. Dessa ytor rengörs regelbundet. Den lösgjorda askan deponeras tills möjligheterna till återanvänding har utretts.

Vid rökgasreningen uppkommer rökgasreningsavfall. Rökgasen tillförs kalk och aktivt kol. De skadliga ämnena i rökgaserna, bland annat tungmetaller, binds till partiklarna av kalk och aktivt kol. Dessa partiklar fastnar i sin tur i textilfiltren, lite på samma sätt som i en dammsugare. Detta rökgasreningsavfall samlas upp i en särskild silo. Det stabiliseras med cement och deponeras på ett säkert sätt på ett deponiområde som har anlagts särskilt för denna typ av aska.