Byggande

Bygget påbörjades 2009, efter att anläggningen fått miljö- och bygglov. Markarbeten inleddes 2009.

Under 2010 upphandlades betongentreprenaden, betonggjutningen inleddes och markarbetena slutfördes.

I början av 2011 inleddes installationen av pannan, i juli installationen av rökgasreningsanläggningen och i november startade installationen av turbinen och generatorn.

Anläggningen stod klar 2012. I juli samma år började man ta emot avfall och provförbränningen av avfallet inleddes i augusti. Elektricitet och fjärrvärme har producerats på anläggningen från augusti 2012.

Anläggningens produktionsdrift inleddes officiellt 1.1.2013.

Under år 2013 valdes Westenergys anläggning som Vuoden 2012 Rakennusmestarityöksi (År 2012's Byggmästararbete, fritt översatt) av Byggmästarna och -ingenjörerna YH RKL:s Vasakrets. Projektets omfattning, konstruktionslösningar och allmännytta är de viktigaste valkriterierna.

Bilder från byggnadstiden

Leverantörer och samarbetspartners

Förbränningsteknik

Förbränningstekniken och kringutrustning levereras av det Schweitsiska företaget Hitachi Zosen Inova AG, som har en lång erfarenhet av motsvarande leveranser. Pannan baseras på en delvis vattenkyld roster med en bränsle-effekt av 61 MW vilken producerar 400 °C ånga vid 40 bar. Anläggningen kan bränna 20.000 kg avfall per timme. Leveransen innefattar även traverskranar, askhanteringssystem och anläggningens automationssystem. Installationen påbörjas vintern 2011. Mera information från leverantörens hemsida
www.hz-inova.com

Rökgasrening

Rökgasreningen levereras av LAB S.A. från Frankrike. Rökgasreningen är en så kallad halvtorr process där gaserna renas med hjälp av kalk och aktivt kol. Partiklarna avskiljes i ett spärrfilter. Installationen påbörjas på sommaren 2011. Mera information från leverantörens hemsida www.cnim.com/hi/act_fumees_lab.htm

Turbin och generator

Turbin och generator levereras av MAN Diesel & Turbo SE från Tyskland. Turbinen tillverkas i fabriken i Hamburg och den skall installeras på hösten 2011. Mera information från leverantörens hemsida www.mandieselturbo.com

Markentreprenad

Markentreprenaden utförs av Destia Oy. Entreprenaden omfattar bortforslande av ytjordar och stenar, sprängningsarbeten, vägar och yttre områden samt dräneringar. Destia påbörjade sin entreprenad i november 2009. Nästan 110.000 ton berg har sprängts och krossats. Mera information från leverantörens hemsida www.destia.fi

Betongarbeten

Betongentreprenaden utförs av Lemminkäinen Hus Ab, Västra Finland. Betongentreprenaden omfattar bunkerbyggnaden, askutrymmen, fundament för panna, rökgasrening och turbin samt hjälputrymmen. Betongentreprenaden påbörjades sommaren 2010. Totalt skall ca 19.000 m3 betong gjutas. Mera information från leverantörens hemsida www.lemminkainen.fi

VVSA- och elsystem

VVSA- och el-entreprenaden utförs av Lemminkäinen Talotekniikka Oy. Entreprenaden omfattar el-, värme-, belysnings-, vatten-, avlopps- och ventilationssystem för såväl process- som administrationsbyggnaden.Mera information från leverantörens hemsida www.lemminkainen.fi

Stålarbeten

Värmekraftverksbyggnadens stålkonstruktion levereras av Wasacon Oy. Leveransen omfattar byggnadens stålkonstruktioner, fasadelement, dörrar, fönster, tak mm. Montagearbetet påbörjas i augusti 2011. Mera information från leverantörens hemsida www.wasacon.fi

Administrationsbyggnad

Administrationsbyggnadens byggnadsentreprenad utförs av Wasacon Oy. I byggnaden, som omfattar 1000 m2 i två våningar, finns kontors- och sociala utrymmen inklusive två bastuavdelningar, mötesrum samt ett auditorium. Mera information från leverantörens hemsida www.wasacon.fi

Konsult

Som huvudkonsult för projektet har Ramboll Danmark A/S anlitats. Ramboll har anlitat vasaföretaget Citec Engineering Oy Ab som underkonsult för byggnadsplaneringen. Mera information från leverantörernas hemsida www.ramboll.dk och www.citec.com

Konsult

Westenergy är en offentlig upphandlingsenhet och Citec Engineering Oy Ab har fungerat som konsult för upphandlingarna inom byggnads-, el-, VVS- och autimationsteknik. Citec Engineering Oy Ab har också fungerat som underkonsult åt Ramboll Danmark A/S. Mera information från konsultens hemsida www.citec.com

Finansiärer

Kuntarahoitus  Handelsbanken