Funktionsprincip

ANLÄGGNINGEN  |  FUNKTIONSPRINCIP  |  MILJÖPÅVERKAN

Cross section


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bränslen: Som bränsle används brännbart avfall som inte lämpar sig för annan återvinning.

Merparten av det avfall som förbränns är vanligt avfall från boende. Anläggningen kan även utnyttja olika typer av industriavfall såsom avfall från livsmedels- och träförädlingsindustrin, livsmedelsavfall från butiker och jordbruksavfall.

För musen över bilden ovan för mer information för valt område!
Tipphall
1


Tipphall

I mottagningshallen kör sopbilarna in för att lasta av avfallet i bunkern. Dörrarna hålls stängda för att förhindra att lukt från bunkern sprids i omgivningen. Dörrarna öppnas automatiskt då en bil kör in i hallen där det råder ett undertryck, som skapas genom att pannans primärluft sugs in från mottagningshallen. I hallen kan fem baklastande sopbilar, eller en sido-lastande, samtidigt tömma sina laster.
Avfallsbunker
2


Avfallsbunker

Avfallsbunkern är 14 meter djup. Normalt finns det avfall för 7-10 dagars produktion i bunkern, vilket motsvarar 3 400 - 4 800 ton avfall. En full bunker räcker för tre veckors energiproduktion. Grip- klor blandar avfallet för att en jämn bränslekvalitet skall nås. I bunkerns vägg finns en kross där större föremål, t.ex. möbler, kan malas sönder.
Rostern
3


Rostern

Rostern har en yta på 80 kvadratmeter. Avfallet matas från schaktet till rostern där hydraulik pressar fram avfallsbränslet. I den första zonen torkas avfallet, som därefter matas till pyrolys-, förgasnings- och förbränningszonerna. Het aska och icke-brännbart material (s.k. slagg) samlas upp och kyls ned i ett vattenbad under rostern. Förbrännings- och askhanteringsteknik samt kringutrustning har levererats av Hitachi Zosen Inova.
Pannan
4


Pannan

Värmeöverföringen från rökgaserna till pannvattnet sker huvudsakligen i pannan. I det första skedet förvärms vattnet upp i ekonomiserarna, sedan förångas det i rören i eldstadens väggar för att tills sist hettas upp till en temperatur på 400 grader och ett tryck av 40 bar (40 gånger atmosfärtryck) i pannans överhettare. Därifrån leds ångan till turbinen och fjärrvärmecentralen.
Rökgasrening
5


Rökgasrening

Efter pannan leds rökgaserna genom kyltornet till LAB Loop-reaktorn där kemikalietillförseln sker. Textilfiltret avlägsnar föroreningarna ur rökgasen. Filtret består av en rad filterpåsar av teflontextil, vilka har en diameter på 13 centimeter och en längd på 6 meter. De 1512 påsarna ger en total filteryta på ca 3700 kvadratmeter. Filtren byts ut med ca tre års mellanrum.
Skorstenen
6


Skorstenen

Efter textilfiltret leds den renade rökgasen via en ljuddämpare ut genom den 75 meter höga skorstenen. Rökgasen analyseras och halterna av föroreningar undersöks kontinuerligt. På detta sätt kan man försäkra sig om att inga utsläpp av farliga ämnen, t.ex. tungmetaller, sker. Mängden utsläpp från anläggningen är bara en bråkdel av de utsläpp som görs från konventionella kraftverk.
Turbin & Generator
7


Turbin & Generator

Ångan leds in i turbinen med ett tryck av 40 bar, vilket i detta fall betyder ca 72 ton ånga per timme. Turbinen roterar då med nästan 9000 rpm och denna rörelseenergi överförs till generatorn via en växellåda som tar ner varvtalet till 1500 rpm, vilket är hastigheten som generatorn drivs med.
Det är en 10,5 kV, 50 Hz generator vars maximala effekt är 15 MW. Både turbinen och generatorn har levererats av tyska MAN Diesel & Turbo SE.
Fjärrvärmedistribution
8


Fjärrvärmedistribution

I våningen under turbinhallen finns anläggningens fjärrvärmecentral som består av två stycken värmeväxlare, s.k. kondensorer, vars sammanlagda effekt är 40 MW. I kondensorerna överförs värme- energin från den heta ångan till fjärrvärmenätets vatten. I kondensorerna värms fjärrvärmevattnet upp från 40-80 grader till 65-115 grader, beroende på årstid. Då ångan värmer upp fjärrvärmevattnet kondenseras den till vatten och kan efter det ledas tillbaka till pannan för att hettas upp till ånga på nytt.
Slagguppsamling
9


Slagguppsamling

Det uppstår ca 4000 kg slagg i timmen. Slaggen består av aska och icke-brännbart material såsom exempelvis metall, sten, glas etc. Från rostern släpps den glödheta slaggen ner i ett vattenbad för avkylning. Därefter skyfflas den automatiskt ut på transportband som för den vidare till en container. Slaggcontainers finns i en stor hall där de fylls och byts automatiskt.
Silon
10


Silon

I anläggningen finns två silon (80 kubikmeter) för mellanlagring av restprodukter. I den ena silon förvaras pannaska, som avlägsnats från pannans ytor, och i den andra förvaras rester från rökgasreningen, vilka består av aktivt kol, släckt kalk samt mindre föroreningar. Det finns också ytterligare ett par silon i anläggningen i vilka kemikalierna för rökgasreningen förvaras, aktivt kalk (300 m3) och aktivt kol (110 m3).


3D-animation