Ympäristövaikutukset

LAITOS  |  TOIMINTAPERIAATE  |  YMPÄRISTÖVAIKUTUS

Jätteen energiahyödyntämisellä on useita positiivisia ympäristövaikutuksia.

Hiilidioksidipäästöt vähenevät

Jätteen käyttö kaukolämmön ja sähkön tuotannossa korvaa fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä ja polttoöljyä. Jätteenpoltto  vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 100 000 - 200 000 tonnia vuodessa.

Westenergy, Vaasan Sähkö ja Vaskiluodon Voima voittivat yhdessä Vuoden ilmastoteko 2012 -kilpailun. Yhteistyön tuloksia ovat muun muassa vähentyneet hiilidioksidipäästöt, sillä Vaskiluodon Voiman uuden biomassan kaasutuslaitoksen ja Westenergyn jätteenpolttolaitoksen ansiosta Suomen hiilidioksidipäästöt vähenevät jopa 1 %. Tällä on sekä paikallisesti että valtakunnallisesti merkittävä vaikutus.  


Kaatopaikkojen tarve vähenee

Jätteistä lähes 90 % voidaan hyödyntää jätteenpolttolaitoksessa. Se tarkoittaa, että kaatopaikoille päätyy laitoksen ansiosta vain hyvin pieni määrä jätettä aikaisempaan tilanteeseen verrattuna. Vuonna 2016 voimaan astuvan kaatopaikkakiellon myötä Suomessa otetaan käyttöön uusia jätteenpolttolaitoksia, joten kaatopaikkasijoitus tulee merkittävästi vähenemään Suomessa lähivuosina.

Metaanipäästöt vähenevät

Kun jätteen sijoittaminen kaatopaikalle vähenee, myös ilmakehälle haitalliset metaanipäästöt vähenevät. Metaani on yli 20 kertaa haitallisempaa ilmakehälle kuin hiilidioksidi.

Jätteiden kierrätys lisääntyy

Useiden tutkimusten mukaan jätteiden kierrätys tehostuu, kun kierrätyskelvottomat jätteet voidaan hyödyntää energiana, eli jätteiden kierrätys ja energiahyödyntäminen kulkevat usein käsi kädessä.

Estääksemme negatiiviset ympäristövaikutukset huolehdimme laitoksella syntyvistä lopputuotteista parhaalla mahdollisella tavalla.

Hallittu poltto varmistaa, että jätteet palavat puhtaasti

Jätteet poltetaan yli tuhannen asteen kuumudessa. Se takaa, että myös heikompilaatuinen jäte palaa puhtaasti. Laitoksen toimintaa valvotaan vuorokauden ympäri ja olosuhteita säädetään niin, että palaminen on puhdasta ja turvallista. Laitoksessa käytetään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT = Best Available Tecnology). Samanlaisia laitteita käytetään moderneissa jätteenpolttolaitoksissa ympäri Eurooppaa, joten laitteistot edustavat käytössä testattua, luotettavaa tekniikkaa. 

Savukaasut puhdistetaan perusteellisesti

Laitoksen savukaasut puhdistetaan monivaiheisesti. Savukaasujen lämpötila pidetään palamisen jälkeen yli 2 sekuntia vähintään 850 asteessa ympäristömyrkkyjen syntymisen estämiseksi. Savukaasuissa olevat typen oksidit (NOx) neutraloidaan ruiskuttamalla savukaasuihin ammoniakkia. Ammoniakin ruiskutusta ohjataan maailman edistyksellisimmällä, tietokoneohjatulla järjestelmällä. Lämpötilamittauksiin ja tietokonemallinnukseen perustuva järjestelmä annostelee ammoniakkia vain sinne, missä sitä tarvitaan. Näin kemikaalia tarvitaan mahdollisimman vähän ja savukaasun ammoniakkijäämät minimoidaan. 

Ammoniakin ruiskutuksen jälkeen vielä jäljellä olevat haitalliset yhdisteet sidotaan kalkin ja aktiivihiilen avulla tekstiilisuodattimeen. Etuna on, että puhdistettavaa jätevettä ei synny laitoksessa lainkaan. Savukaasujen koostumusta mitataan ja tarkkaillaan jatkuvatoimisesti. Näin voidaan varmistaa, että ilmaan ei pääse haitallisia aineita. Jatkuva savukaasumittaus ohjaa kattilan toimintaa. 

Tiesitkö, että jätevoimaloiden päästöt ovat vain murto-osa perinteisten kivihiiltä tai öljyä käyttävien voimalaitosten päästöistä?

Laitoksessa syntyvä tuhka käsitellään niin, ettei siitä ole haittaa ympäristölle.

Laitoksessa syntyy erilaisia tuhkia.

Pohjakuonaa muodostuu palamisarinalla samaan tapaan kuin tuhkaa kodin tulipesissä. Pohjakuonan koostumus tutkitaan tarkoin, ja sille etsitään hyötykäyttöä. Ennen hyötykäyttökohteen varmistumista pohjakuona sijoitetaan kaatopaikalle. 

Kattilatuhkaa syntyy, kun kuumat savukaasut ohjataan kattilan läpi. Tuhkahiukkaset leijuvat kuumassa savukaasussa kattilassa, joka kerää lämmön talteen. Kaasun jäähtyessä tuhkahiukkaset jäävät kiinni kattilan lämmönsiirtopintoihin. Nämä pinnat puhdistetaan säännöllisesti. Irrotettu tuhka sijoitetaan kaatopaikalle kunnes hyötykäyttökohde varmistuu. 

Savukaasujen puhdistusjätettä syntyy kaasujen puhdistamisen aikana. Savukaasujen sekaan sumutetaan kalkkia ja aktiivihiiltä. Savukaasuissa olevat haitalliset aineet, muun muassa raskasmetallit, sitoutuvat kalkki- ja aktiivihiilihiukkasiin. Nämä hiukkaset puolestaan tarttuvat kiinni tekstiilisuotimiin, vähän samaan tapaan kuin pölynimurissa. Tämä savukaasunpuhdistusjäte kerätään omaan siiloonsa. Se stabiloidaan sementin avulla ja loppusijoitetaan turvallisesti sellaiselle kaatopaikka-alueelle, joka on erityisesti rakennettu tällaista tuhkaa varten.