Miljöpåverkan

Det är bra för miljön att producera energi av avfall

Minskade utsläpp av koldioxid

Genom att använda avfall som bränsle i el- och fjärrvärmeproduktion ersätter man användningen av fossila bränslen, såsom stenkol och brännolja.  Westenergys avfallsförbränning kan på detta sätt minska på utsläppen av koldioxod med upp till 100 000 - 200 000 ton varje år.

Westenergy, Vasa Elektriska och Vaskiluodon Voima mottog tillsammans utmärkelsen Årets klimatgärning 2012. Resultaten av samarbetet dessa tre företag emellan är bland annat minskade koldioxodutsläpp, tack vare Vaskiluodon Voimas biogasanläggning och Westenergys avfallsförbränningsanläggning kan hela Finlands koldioxodutsläpp minskas med en hel procent. Detta ger positiva effekter både regionellt som nationellt.


 

Minskat behov av deponier

Närmare 90 procent av avfallet kan utnyttjas som bränsle i avfallsförbrånningsanläggningar. Det innebär att endast en mycket liten andel avfall behöver hamna på deponi. Den senaste tiden har flertalet nya avfallsförbränningsanläggningar tagits i bruk i Finland, detta för att år 2016 kommer ett deponiförbud att träda i kraft, vilket gör att deponeringen av avfall kommer att minska märkbart.


Minskade utsläpp av metan

När andelen deponerat avfall minskar, minskar även de skadliga utsläppen av metan i atmosfären. Metan är över 20 gånger skadligare för atmosfären än koldioxid.


Ökad avfallsåtervinning

Flera studier har visat att återvinningen av avfall ökar då avfall som inte lämpar sig för återvinning istället kan återvinnas som energi, dvs. förbrännas. Detta visar på att avfallsåtervinning och avfallsförbränning ofta går hand i hand.